Sosyal Ağ Öz-Yeterlik Ölçeği Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması: İlk Psikometrik Bulgular

Salih Bardakçı, Yusuf Sarıkaya, Mustafa Kemal Yöntem

Abstract


Bu çalışmada lise öğrencilerine yönelik bir Sosyal Ağ Öz-Yeterlik Ölçeğinin geliştirilmesi ve ön psikometrik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda kapsam geçerliği, yapı geçerliği ve madde analizi süreçleri yürütülmüştür.

Yapı geçerliği ve madde analizi çalışmaları, 2015-2016 Öğretim Yılında Orta Karadeniz Bölgesinde 253 lise öğrencisi ile yürütülmüştür. Bu öğrencilerin 135’si erkek ve 118’i kızdır.

Yapı geçerliğini ortaya koymak amacıyla Temel Bileşenler Yöntemine dayalı Açımlayıcı Faktör Analizleri gerçekleştirilmiştir. Veri setinin uygunluğuna karar vermek için Kaiser Mayer Olkin (KMO) ve Bartlett Küresellik testleri yapılmış ve nitelikli sonuçlara erişilmiştir (KMO=.94;   χ2(946) = 7208.91, p<0.001). 30 madde üzerinde hiçbir manüplasyon ya da döndürme yapılmadan gerçekleştirilen temel bileşenler analizi sonucunda yapının tek faktörlü biçimde incelenmesine karar verişmiştir. Gerek elde edilen yamaç birikim grafiği ve faktör öz-değerleri gerek se kuramsal gerekçeler bu düşünceyi desteklemiştir. Analiz sonucunda faktör yük değeri .30 ve üstünde olan 21 maddeye ulaşılmıştır. Ortaya çıkan tek faktörünün özdeğeri 10.84 ve açıkladığı toplam varyans %51.61 düzeyindedir. Maddelerin ortak faktör varyansları .28 ile .68 aralığında; düzeltilmiş madde-toplam korelasyonları .50-.79 aralığında değişmektedir. Maddelere ilişkin Cronbach α iç tuarlık katsayısı ise .95’tir. Gerek geçerlik gerekse güvenirliğe ilişkin bulgular ulaşılan nihai formun sosyal ağ öz-yeterliklerini güçlü biçimde ölçebileceğine işaret etmektedir.

 

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article