Okul Öncesi Çocuğa Sahip Anne-Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İki Farklı Bakış Açısından İncelenmesi

Arzu Özyürek, Nadire Ferah Yavuz, Zuhal Begde, İsa Özkan

Abstract


Anne-babaların çocuk yetiştirme tutumları, çocuğun tüm gelişimi açısından oldukça önemlidir. Fakat tutumların belirlenmesinde, kişisel görüşler yanında bir başka bakış açısından değerlendirme yapmak güvenilir sonuçlar verecektir. Bu çalışmada anne- babaların çocuklarına yönelik tutumlarını kendilerinin ve eşlerinin bakış açısından olmak üzere iki farklı açıdan incelemek amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, okul öncesi 3-6 yaş grubu çocuğa sahip 384 ebeveyn oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında “Anne-Baba Tutum Ölçeği (ABTÖ)-A Formu” ve “Eşlerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği (EŞTÖ)-A Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Korelasyon katsayısından yararlanılmıştır. Sonuç olarak; çalışma grubunda yer alan anneler kendilerini babalara göre daha demokratik, babalar ise kendilerini daha hoşgörülü tutuma sahip olarak değerlendirmişlerdir. Babalar annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını daha baskıcı ve otoriter görürken, anneler babaların çocuk yetiştirme tutumlarını daha aşırı hoşgörülü olarak değerlendirmişlerdir. Anne-babaların kendi çocuk yetiştirme tutumlarını demokratik ve aşırı hoşgörülü olarak algılamaları ile eşlerin birbirlerini değerlendirmelerinin birbiriyle tutarlı olduğu; baskıcı ve otoriter olarak algılamalarının ise eşlerin birbirlerini değerlendirmelerinden farklı olduğu belirlenmiştir.  

References


Aktaş Özkafacı, A. (2012). Annenin çocuk yetiştirme tutumu ile sosyal beceri düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ar-El Üniversitesi, İstanbul.

Ayyıldız, T. (2005). Zonguldak il merkezinde 0-6 yas çocuğu olan annelerin çocuk yetiştirme tutumları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.

Bozyiğit, S. (2013). Çocukların çevre bilinçli tüketici olarak sosyalleşmesinde annelerin çocuk yetiştirme tutumlarının rolü, Yayınlanmamış doktora tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.

Caspi, A., Harrington, H. L., Milne, B., Amell, W., Theodore, R. F. ve Moffitt, T. E. (2003). Children’s behavioral styles at age 3 are linked to their adult personality traits at age 26. Journal of Personality, 71 (4), 495-513.

Connolly, I., ve O’Moore, M. (2003). Personality and family relations of children who bully, Personality and Individual Differences, 35 (3), 559-567.

Durmuş, R. (2006). 3-6 yaş arası çocuğu olan ebeveynlerin kişilik özellikleri ile anne-baba tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Dursun, A. (2010). Okul öncesi dönemdeki çocukların davranış problemleriyle anne-baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Eisenberg, N., Zhou, Q, Losoya, S. H., Fabes, R. A., Shepard, S.A., Murphy, B. C., Reiser, M., Guthrie, I. K. ve Cumberland, A. (2003). The relations fo parenting, iffortful control and ego control to children’s emotional expressivity, Child Development, 74 (3), 875-895.

Chow, V., Kloppenburg, A., Saltamando, A., Uyeda, K. & Valentine, C. (2004). Parenting and family support, UCLA Center For Healthier Children, Families and Communities, www.ccfc.ca.gov.

Çağdaş, A. ve Seçer, Z. Ş. (2006). Anne Baba Eğitimi, 1. Baskı. Ankara: Eğiten Kitap.

Çetin, İ. (2017). Tutum nedir? Tutumların özellikleri. Erişim: http://www.tavsiyeediyorum.com/makale_9597.htm, 19.01.2017.

İkiz, S. (2015). Okul öncesi dönem çocuklarında fiziksel ve ilişkisel saldırganlığın ebeveyn tutumları açısından incelenmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

İzmir Karaduman, D. (2012). İlköğretim 1.kademe 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ile anne-baba tutumları arasındaki ilişki, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Arel Üniversitesi, İstanbul.

Kabasakal, C. (2012). Çocuk psikiyatri polikliniğine ilk başvuran ailelerin aile işlevselliği ve çocuk yetiştirme tutumları, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Haliç Üniversitesi, İstanbul.

Kaya, A. (2010). İlköğretim öğrencilerinin anne - babalarının çocuk yetiştirme tutumlarının kişilik özelliklerine göre değişkenliğinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

Kuzu, N. (2006). Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan aile katılım çalışmalarının anne davranışları üzerindeki ve annelerin okul öncesi eğitime yönelik görüşlerine ilişkin etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Liyanage, K. C., Prince, M. J. ve Scott, S. (2003). Mother-child joint activity and behavior problems of pre-school children, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44 (7), 1037-1048.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article