Öğretmen Adaylarının Öğretmen Liderliği Davranışları İle İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Kürşad Yılmaz, Mustafa Çelik

Abstract


Eğitim örgütlerinde liderlik konusunda yapılan araştırmaların çok büyük bir çoğunluğu okul yöneticilerinin liderlik davranışlarına odaklanmaktadır. Bunun temel sebebi ise okul yöneticilerinin okulun ilerlemesi, değişmesi ve gelişmesi ile ilgili her şeyi yönlendiren kişi olarak algılanmasıdır. Ancak son yıllarda, öğretmenlerin liderlik davranışlarının da önemli olduğu yönündeki algının arttığı görülmektedir. Öğretmen liderliği denildiğinde genellikle öğretmenlerin sınıf içi süreçler ile ilgili davranışları akla gelmekte ve çalışmalar da bu yönde yapılmaktadır. Bu çalışmada öğretmen liderliği sınıf dışı süreçleri de içerecek şekilde “Meslektaşlarla İşbirliği, Kurumsal Gelişme ve Mesleki Gelişim (Beycioğlu, 2009)” boyutlarında incelenmiştir. Çalışmada, öğretmen adaylarının öğretmen liderliği davranışları ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Geleceğin öğretmenlerinin öğretmen liderliği davranışları ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi bu davranışların gelecekte sergilenmesi açısından önemli olabilir. Tarama modelindeki araştırmanın çalışma grubunda Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğretmen adayları bulunmaktadır. Araştırmanın verileri Öğretmen Liderliği Ölçeği (Beycioğlu, 2009) ile toplanmıştır. Katılımcılar basit seçkisiz örnekleme tekniği ile seçilmiştir. Veri toplama işlemleri devam etmektedir. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılacaktır.


References


Beycioğlu, K. (2009). İlköğretim okullarında öğretmenlerin sergiledikleri liderlik rollerine ilişkin bir değerlendirme (Hatay ili örneği). Yayınlanmamış

Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Malatya.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article