Okul Yöneticilerinin Hizmet Yönelimli Liderlik Davranışları Konusunda Öğretmen Görüşleri

Kürşad Yılmaz, Mustafa Çelik

Abstract


Okul yöneticilerinin liderlik davranışları uzun zamandan beri araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Liderlik davranışları ilk çalışmalarda genellikle “insan odaklı davranış” ve “örgüt odaklı davranış” olarak sınıflandırılmıştır. Son zamanlarda ise farklı liderlik davranışlarının çalışıldığı görülmektedir. Bu davranışlardan biri de Hizmetkâr Liderlik olarak da adlandırılan Hizmet Yönelimli Liderlik Davranışlarıdır. Çalışanlara hizmet etmeye odaklanan hizmet yönelimli liderin davranışları çalışanların güdülenmesi, etkilenmesi, teşvik edilmesi ve güçlendirilmesidir (Stone & Patterson, 2005). Bu bağlamda hizmet yönelimli liderliğin öncelikli amacı, çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak ve hizmet etmektir (Russell & Stone, 2002). Bu çalışmada, okul yöneticilerinin hizmet yönelimli liderlik davranışları konusunda öğretmenlerin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelindeki araştırmanın örnekleminde Kütahya il merkezinde görev yapan 367 öğretmen bulunmaktadır. Örnekleme girecek öğretmenlerin belirlenmesinde oransız küme örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Hizmet Yönelimli Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, araştırmaya katılan öğretmenler okul yöneticilerinin hizmet yönelimli liderlik davranışlarını orta düzeyde (AO=3,27, S=0,85-Orta) sergilediğini düşünmektedir. Katılımcılar, boyutlar arasında en yüksek katılım sırası ile güvenirlik (AO=3,74, S=0,87-Çok); sevgi (AO=3,45, S=1,02-Çok); alçakgönüllülük (AO=3,35, S=0,82-Orta); güçlendirme (AO=2,94, S=1,10-Orta) ve vizyon (AO=2,89, S=1,06-Orta) boyutlarına göstermişlerdir. Katılımcıların sevgi [t(365)=4,56, p<.05]; güçlendirme [t(365)=4,23, p<.05]; vizyon [t(365)=3,83, p<.05]; alçakgönüllülük [t(365)=4,22, p<.05]; güvenirlik [t(365)=3,93, p<.05] ve hizmet yönelimli liderlik toplam puandaki [t(365)=4,76, p<.05] görüşleri cinsiyete göre değişmektedir. Bütün boyutlarda erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre daha olumlu görüşlere sahiptir. Katılımcıların alçakgönüllülük [F(4-366)=2,21; p>.05] boyutundaki görüşleri okul türüne göre değişmemekte ancak sevgi [F(4-366)=21,04; p<.05]; güçlendirme [F(4-366)=3,19; p<.05]; vizyon [F(4-366)=4,05; p<.05]; güvenirlik [F(4-366)=4,06; p<.05] ve hizmet yönelimli liderlik toplam puandaki [F(4-366)=5,57; p<.05] görüşleri okul türüne göre değişmektedir. Bütün boyutlarda meslek lisesi öğretmenleri diğer okullarda görev yapan öğretmenlere göre daha olumsuz görüşlere sahiptir. Katılımcıların sevgi [F(2-366)=22,92; p<.05]; güçlendirme [F(2-366)=39,45; p<.05]; vizyon [F(2-366)=30,97; p<.05]; alçakgönüllülük [F(2-366)=12,52; p<.05]; güvenirlik [F(2-366)=20,34; p<.05] ve hizmet yönelimli liderlik toplam puandaki [F(2-366)=32,67; p<.05] görüşleri okul büyüklüğüne göre değişmektedir. Bütün boyutlarda, öğretmen sayısı “51 ve üstünde” olan okulların öğretmenleri diğer öğretmenlere göre daha olumlu görüşlere sahiptir.


References


Russell, R. F., ve Stone, A. G. (2002). A review of servant leadership attributes: developing a practical model. Leadership & Organization Development Journal, 12 (3), 145-157.

Stone, A.G. ve Patterson, K. (2005). The history of leadership focus. Servant Leadership Research Roundtable, August.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article