Türkiye'de Boşanma Göstergelerinin Gottman Çift Terapisi Bağlamında İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma

Mustafa Kemal Yöntem, Tahsin İlhan

Abstract


Boşanma konusunda Gottman araştırmaları önemli bir açıklayıcı durumundadır. Bu araştırmada Gottman Çift Terapisi kapsamında ele alınan boşanma göstergelerinin Türk örnekleminde etkililiği incelenmiştir.

Araştırma grubu toplam on katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcıların 5’i erkek 5’i kadındır. Katılımcıların evlilik süreleri ortalama 6.6 yıldır. Üç katılımcı İstanbul; birer katılımcı Sivas, Kayseri, Adana ve dört katılımcı Tokat ilinden araştırmaya dahil olmuşlardır.

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de boşanmaların nedenlerinin Gottman çift terapisi modeline göre araştırmaktır. Araştırma nitel araştırma türünde bir çalışmadır.

Verilerin analizi alanyazında (Strauss ve Corbin, 1990) önerildiği gibi 4 aşamada gerçekleştirilmiştir. Öncelikle ses kayıtları deşifre edilmiş ve olası temalar için notlar alınmıştır. Daha sonra veriler üzerinde NVİVO 11 nitel veri analizi programı kullanılarak kodlama yapılmıştır. Kodlama yaparken katılımcıların kendi ifadeleri, Gottman Çift Terapsinin kavramları ve araştırmacıların keşfettiği ifadeler kod olarak kullanılmıştır. Kodlama süreci tamamlandıktan sonra araştırmacı tarafından analizi yapılan verilerin tutarlılığını belirlemek için doktora düzeyinde Çift ve Aile Danışmanlığı dersi almış 4 uzmana başvurulmuş. Bu doğrultuda temalar nihai halini almıştır. Böylelikle son aşama olan bulguların yorumlanması aşamasına geçilmiştir. Araştırma bulguları Gottman Çift Terapisi modeli ile uyum göstermektedir. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article