DIŞ TİCARETTE J-EĞRİSİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Hayrettin Kesgingöz, Serkan Dilek

Abstract


Çalışmada ilk olarak dış ticaret dengesinin sağlanmasına yönelik temel teorik yaklaşımlar özetlenecektir. Daha sonra bu yaklaşımlardan döviz kuru aracına dayalı dengeleyici politikalar incelenecek ve J eğrisi analizinin teorik alt yapısı oluşturulacaktır. Bu çalışma ile Türkiye’de Marshall-Lerner koşulunun sağlanıp sağlanmadığı, kısa dönemde J eğrisi etkisinin geçerliliği ve devalüasyonun dış ticaret dengesi üzerindeki etkileri incelenmiştir.


References


Alsu, E. (2006), “Döviz Kurları, Enflasyon ve Faiz Oranlarının Dış Ticaret Üzerindeki Etkileri:Türkiye Örneği (1985-2005)”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Aralık, Gaziantep, s.4-5.

Ay, A. ve Özşahin, Ş. (2007), “J Eğrisi Hipotezinin Testi:Türkiye Ekonomisinde Reel Döviz Kuru ve Dış Ticaret Dengesi İlişkisi”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:26, Sayı:1, s.1-23.

Baba, A.K. (2014), “The J-Curve Hypothesis: An Investigation Of Bilateral Trade Between Nigeria and European Union”, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansal EkonomiYüksek Lisans Tezi, s.11-24.

Bal, H. ve Demiral, M. (2012), “Reel Döviz Kuru ve Ticaret Dengesi:Ştürkiye’nin Almanya İle Ticareti Örneği”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:16, Sayı:2, Aralık, s.45-64.

Can, M. (2010). Ülkemizde Yaşanan Ekonomik Krizler Üzerine Düşünceler. Mevzuat Dergisi, 13(153): 1-11.

Demircioğlu, M. (2009), “Döviz Kuru Politikaları ve Dış Ticaret 1980 Sonrası Türkiye Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s.60-64.

Demirtaş, G. (2014), “Türkiye ve Almanya Arasındaki Dış Ticaret Dengesinin Sınır Testi Yaklaşımıyla İncelenmesi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:43, s.83-106.

Durusoy, Ö.T. ve Tokatlıoğlu, İ. (1997), “Devalüasyon ve J Eğrisi”, Ekonomik Yaklaşım, Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, Cilt:8, Sayı:24-25, s.65-79.

Ergun, S. ve Taşar, İ. (2014), “Döviz Kuru, Verimlilik ve İhracat Nedensellik Analizi”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, s.1-12.

Göçer, İ. ve Elmas, B. (2013), “Genişletilmiş Marshall-Lerner Koşulu Çerçevesinde Reel Döviz Kuru Değişimlerinin Türkiye’nin Dış Ticaret Performansına Etkileri:Çoklu Yapısal Kırılmalı Zaman Serisi Analizi”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, Cilt:7, Sayı:1, s.137-157.

Gümüştekin, B. (2012), A Thesis Submitted To The Graduate School Of Socıal Scıences Of Mıddle East Technical University, The J Curve At The Industry Level: An Examination Of Bilateral Trade Between Turkey and Germany, In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Master Of Science in The Department Of Economics, ss.5.

Karagöz, M. ve Doğan, Ç. (2005), “Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:15, Sayı:2, s.219-228.

Karamelikli, H. (2016), “Türkiye’nin Dış Ticaret Dengesinde J-Eğrisi Etkisi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt:5, Sayı:3, s.389-402.

Kaya, F. ve Turguttopbaş, N. (2012), “Dış Ticaret İşlemleri”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2526.

Kemeç, A. (2014), “J Eğrisi Analizi ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Biimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Yükseklisans Tezi, Isparta, s.17-20.

Kemeç, A. ve Kösekahyaoğlu, L. (2015), “J Eğrisi Analizi ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2 (1), s.1-29.

Keskin, G. (2008), “The Bilateral J-Curve Of Turkey For Consumption, Capital and Intermediate Goods”, A Thesis Submitted To The Graduate School Of Social Sciences Of Middle East Technical University, In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Master Of Science in The Department Of Economics, ss.1-5.

Lal, A.K. ve Lowinger, T.C. (2002). Nominal Effective Exchange Rate and Trade Balance Adjustment In South Asia Countries. Journal Of Asian Economics, 13(3): 371–383.

Narayan, R. (2000). Currency Devaluatıon and Trade Balance: Policy Issue in Nepal Economic Perspective, 18.

Özer, O.O. (2012), “Türkiye’nin Tarım Ürünleri İhracat Fonksiyonu ve Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracatta Olan Etkileri”, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Aydın, 26 (2), s.63-69.

Peker, O. (2008),”Reel Döviz Kurunun Ticaret Dengesi Üzerindeki Etkileri:Türkiye Örneği”, İktisadi ve İari Bilimler Dergisi, Cilt:22, Sayı:2, Temmuz, s.33-43.

Spitaller, E. (1980). Short Run Effect of Exchange Rate Changes on Term of Trade and Trade Balance. IMF Staff Paper, No. 27(2).

Tapşın, G. ve Karabulut, A.T. (2013), “Reel Döviz Kuru, İthalat ve İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği”, Akdeniz İİBF Dergisi (26), s.190-205.

Vergil, H. ve Erdoğan, S. (2009), “Döviz Kuru-Ticaret Dengesi İlişkisi:Türkiye Örneği”, Zkü Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:5, Sayı:9, s.35-57.

Yamak, R., Korkmaz, A. (2005), “Reel Döviz Kuru ve Dış Ticaret Dengesi İlişkisi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı:2, s.11-29.

Utkulu, U. (2008), “Türkiye’de Dış Ticaretin Gelişimi ve Yapısal Değişim”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, s.1-20.

Uzunoğlu, H. ve Alptekin, E. (2009), “Döviz Kurunun Dış Ticaret Kompozisyonu Üzerindeki Etkileri”,İzmir Ticaret Odası, AR&GE Bülten, Ağustos-Ekonomi, s.3-12.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article