Özel Okulların Eğitim Hizmetlerine İlişkin Veli Algısı Ve Beklentisi: Nitel Bir Araştırma /Parents’ Perceptıon And Expectatıon Concernıng Educatıon Servıces In Prıvate Schools: A Qualıtatıve Research

sezen bozyiğit

Abstract


Eğitim sektörü, sürekli gelişen bir sektördür ve birçok sektörü de etkilemektedir. Eğitim sektöründe, eğitim hizmetlerinin pazarlanması büyük bir öneme sahiptir. Eğitim hizmetleri pazarlamasında, hizmeti satın alanların algılarını ve beklentilerini bilmek ve bu beklentileri karşılamak gerekmektedir. Özellikle de çocuklarını özel okula gönderen velilerin beklentileri farklı olabilmektedir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı, çocuğunu özel okulların ilkokul ve ortaokul kısmına gönderen velilerin özel okulların eğitim hizmetlerinden ne beklediklerini ortaya çıkartmaktır. Araştırmada nitel bir araştırma yöntemlerinden birisi olan derinlemesine görüşme yöntemi kullanılacaktır. Araştırmanın ana kütlesini çocuğunu Adana’daki özel okulların ilkokul ve ortaokul kısmına gönderen veliler oluşturacaktır. Velilere kartopu yöntemi kullanılarak ulaşılacaktır. Cevapların birbirini tekrar etmeye başladığı noktada, yeterli örneklem büyüklüğüne ulaşıldığı kabul edilecektir. Katılımcılara sorulacak sorular için SERVQUAL Hizmet Kalitesi Ölçeğinden yararlanılacaktır. Ölçek fiziksel görünüm, güvenilirlik yanıt verebilirlik, güvence ve empati olmak üzere beş faktörden oluşmaktadır. Bu nedenle de, araştırmada bu faktörler temel alınarak sorular oluşturulacaktır. Araştırmada katılımcılara okulun eğitimi, fiziki koşulları, güvenliği, kantin, yemekhane ve servis hizmetleri, yöneticilerle ilişkiler, okulun verdiği sözleri tutması, okulun en beğenilen ve beğenilmeyen özellikleri ve son olarak okul seçiminde rol oynayan kriterler hakkında sorular sorulacaktır. Araştırma sonuçları içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilecektir. Araştırma sonuçlarının hem özel okulların yöneticilerine hem de ilgili alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.


The education sector is a ever-growing industry and also affects many sectors. The marketing of educational services have a great importance in the education sector. At educational services marketing, it is necessary to know the expectations and perceptions of the service purchasers and to meet these expectations in the field Especially, expectations of parents who send their children to a private school may be different. Therefore, the aim of this research is to determine  what parents who sent their child to elementary and secondary schools of private schools expect from education service in private schools. The in depth interview method, which is one of the qualitative research methods, will be used in the research. The sample of research will be composed of parents who sent their child to elementary and secondary schools of private schools in Adana.           These parents will be reached out by the snowball sampling method. When the answers begin to repeat each other, it will be assumed that sufficient sample size has been reached. SERVQUAL Service Quality Scale will be used for questions asked by participants. This scale was created from five factors such as physical appearance, reliability, responding availability, assurance and empathy. For  this reason, the research questions will be created based on these factors. In the survey, participants will be asked about the school's education, physical conditions, security, canteen, cafeteria and service, relations with the administrators, keeping the school's promises, the most admired and unfavorable features of the school, and finally the criteria that play a role in school selection. The results of the research will be analyzed using content and descriptive analysis methods. It is believed that the results will be benefical to both relevant literature and private schools administrators.Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article