Dışa açıklık ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Arasındaki İlişki : Türkiye Örneği

Ramazan Sayar

Abstract


Küreselleşmeyle birlikte dışa açıklık ve sermayedeki serbestleşme hareketleri yaygınlaşmıştır. Bunun sonucunda Doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), gelişmekte olan ülkelerin işgücü maliyetleri ve hammadde kaynakları ile hedef pazarlara ulaşım açısından taşıdığı avantajlar nedeniyle bu ülkelere yönelmeye başlamıştır. Gelişmekte olan ülkeler açısından dikkate aldığımızda, yapılacak olan yatırımlar için gerekli olan sermaye sorununun reel gelirlerin yetersizliği ve tasarruf oranlarının düşük olmasından ötürü bu eksikliklerin DYY’lar tarafından karşılanması neticesinde, DDY’ler bu ülkeler için önemli bir hale gelmiştir. Gelişmekte olan ülkeler kategorisinde olan Türkiye’de de, söz konusu alanlarda yetersiz olmasından dolayı DYY’lar ile bu yetersizlik kısmen de olsa telafi edilmeye çalışılmaktadır.  Böylece teknolojinin gelişmesi, istihdamın sağlanması ve ekonomik büyüme için yatırımların artması hedeflenmektedir. Bu nedenle DYY’ın belirleyenleri hakkında literatürde yoğun tartışmalar bulunmakta ve birtakım belirleyenler ile bunların DYY’lar üzerindeki etkisi ele alınmaktadır. Bunlardan biri de dışa açıklığın DYY’lar ile olan ilişkisidir.

 

Bu çalışmada Türkiye’ye yapılan Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile Türkiye ekonomisinin dışa açıklığı arasındaki ilişki incelenmektedir. Dışa açıklık Türkiye’nin ithalat ve ihracat toplamının GSYİH’ya oranı olarak hesaplanarak analize dâhil edilmiştir. Analizde Johansen eş bütünleşme testi, Granger nedensellik testi ve Vektör hata düzeltme modeli kullanılarak Türkiye’nin 2005-2016 yılları arası çeyreklik verileri analiz edilmiştir. Vektör hata düzeltme modeli kullanılarak yapılan analiz sonucunda DYY ile dışa açıklık arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmuş ve bu ilişkinin anlamlı olduğu görülmüştür. Granger nedensellik testi ile yapılan analizde ise kısa dönemde DYY ile dışa açıklık arasında güçlü bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article