Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Bulma Kaygılarına Yönelik Ölçek Geliştirilmesi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği

Hasan Saltuk DURAK, Yalçın KARAGÖZ, Abdülhamit EŞ, Sait BARDAKÇI

Abstract


Sınavsız geçiş hakkının öğretim kalitesini düşürmesi ve mezun sayılarının sürekli olarak artması gibi faktörlerin etkisiyle meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin iş bulma kaygıları gittikçe artmaktadır. Bu doğrultuda çalışma kapsamında, meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin iş bulma kaygılarını belirlemeye ve ölçmeye yönelik kullanılabilecek bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Literatürde daha önce geliştirilen ölçeklerden de faydalanarak araştırmacılar tarafından 33 maddelik bir taslak ölçek oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi iki yıllık meslek yüksekokullarında öğrenim gören 293 öğrenci oluşturmaktadır. Taslak ölçek çalışma grubuna yüz yüze anket yöntemi ile uygulanmıştır.

Elde edilen verilere öncelikle açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi çerçevesinde faktör yapısı temel bileşenler analizi ve varimax döndürme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda öncelikle hiçbir faktör altında toplanmayan veya binişik olan (iki faktöre birden ait olan) maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Sonrasında analizin tekrarlanması sonucu kalan 16 maddeyi içeren ve toplam varyansın %52’sini açıklayan 4 faktörlü bir yapı bulunmuştur. Elde edilen faktörler içerdikleri maddelerin anlam yapısına bakılarak sırasıyla “Çaresizlik”, “İstihdam Azlığı”, “Deneyimsizlik” ve “Kişisel Yeterlilik” şeklinde adlandırılmıştır.

Ölçek güvenirliğinin bir göstergesi olarak kabul gören ve iç tutarlılık ölçütü olan Cronbach Alpha katsayısı ölçeğin tamamı ve 4 faktör için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bir ölçeğin Cronbach α katsayısı ne kadar yüksek ise ölçekte yer alan maddeler o derece birbiriyle tutarlıdır denilebilir. İç tutarlılık analizine göre Cronbach α katsayısı ölçeğin tamamı için 0,703 olarak, Çaresizlik alt boyutu için 0,728 olarak, İstihdam Azlığı alt boyutu için 0,724 olarak, Deneyimsizlik alt boyutu için 0,562 olarak ve son olarak Kişisel Yeterlilik alt boyutu için 0,496 olarak hesaplanmıştır. Bu bulgular doğrultusunda ölçeğin bütün olarak oldukça güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır.

Son olarak açımlayıcı faktör analizi ile ortaya konulan ve 4 faktörden oluşan yapının uyum iyiliğini ve yapı geçerliğini incelemek amacıyla söz konusu yapıya AMOS 23 paket programı aracılığıyla doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda modelin bazı uyum indeksi değerleri X2/df=2,355<5; 0,85<GFI=0,912; 0,85<AGFI=0,878; RMSEA=0,068<0,08 şeklinde bulunmuştur. Bu uyum indeksi değerlerine göre model, verilere mükemmel uyum göstermektedir.
Sonuç olarak geliştirilen 4 faktörlü ölçeğin meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin iş bulma kaygılarını ölçmek için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna varılmıştır.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article