MUHASEBE AKADEMİSYENLERİNİN MUHASEBE EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARININ KULLANIMINA YÖNELİK ALGILARININ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Gökhan Özer, Mehmet Günlük, Murat Özcan

Abstract


Muhasebe, işletmelerle ilgili bilgi üreten ve ürettiği bu bilgiler aracılığıyla toplumun her kesimine fayda sağlayan pragmatik bir bilimdir. Muhasebenin ürettiği bilgilerin değeri, muhasebe bilgi sisteminin etkin çalışmasıyla ilişkilidir. Çeşitli faktörlere bağlı olmakla birlikte, muhasebe bilgi sisteminin etkinliği, muhasebe meslek mensuplarının almış oldukları meslek öncesi ve alacakları meslek sonrası eğitime bağlıdır. Ayrıca, muhasebe mesleğinin uygulanması, imajı ve dünyadaki konumunu doğrudan etkilediği için muhasebe eğitiminin yöntemi, kalitesi ve niteliği son derece önemlidir.

Rekabet şartları ve yönetim paradigmalarının çok hızlı değiştiği, küresel rekabet ile piyasa koşullarından kaynaklanan ve bilişim teknolojisindeki sürekli gelişmelerle desteklenen, toplumsal yaşamın her alanını önemli ölçüde etkileyen değişimlerin yaşandığı günümüzde, eğitim, bu teknolojik gelişmelerden en fazla etkilenen alanlardan birisidir. Öğrencilerin demografik yapısındaki farklılıkların ve eğitimin günümüz şartlarındaki öneminin giderek artması, eğitim kurumlarının ve öğrencilerin artan maliyetleri gibi pek çok etkenin bir araya gelmesi sonucunda akademik ve yönetim anlayışlarında değişiklikler yapma zorunluluğu duyan üniversiteler, eğitime ayrılan kaynakların etkili biçimde kullanılmasını sağlayan, öğrenme ortamlarına esneklik kazandıran ve öğrenmenin niteliğini artıran özellikleri sebebiyle iletişim teknolojilerinin eğitim alanına entegre edilmesine yönelik olarak yoğun bir çaba harcanmaktadır. Bütün bu yoğun çabaların sonucunda iletişim teknolojilerinin yüksek öğretime entegre edilmesiyle ortaya çıkan uygulamalardan birisi de uzaktan eğitimdir.

Araştırmacılar, örgün verilen muhasebe eğitiminde uzaktan eğitim uygulamaları kullanımının öğrenen, öğretici ve eğitim kurumu açısından öğrenenlere içerikle ilgili birçok ek ve yardımcı kaynağı sunması, öğrenen ve öğretici arasında iletişimi arttırması, dersin e-öğrenme ortamında sunulacak animasyon ve simülasyonlar ile daha çekici hale gelmesi gibi avantajlar sağlayacağını belirtmektedirler.

Bu çalışmada, muhasebe akademisyenlerinin uzaktan eğitim uygulamaları kabulünü etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlere ait göstergelerin birbirine etkisinin, geliştirilen model sayesinde ilişkisel bir düzlemde ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, yapılan literatür araştırması sonucunda, araştırmada kullanılması planlanan modeldeki değişkenler arasındaki ilişkileri ölçmek için Planlanmış Davranış Teorisi (PDT -Theory of Planned Behavior), Teknoloji Kabul Modeli (TKM -Technology Acceptance Model), Teknoloji Kabul ve Kullanım Birleştirilmiş Modelinin (TKKBM -Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) ölçekleri birlikte kullanılarak bir anket oluşturulmuştur.

Bu çalışma kapsamında geliştirilen modelin değişkenlerine dayalı olarak oluşturulmuş anket, Türkiye’deki muhasebe akademisyenlerine uygulanacak ve elde edilecek verinin analizi ile, muhasebe akademisyenlerinin uzaktan eğitim uygulamaları kabulünü etkileyen faktörler belirlenerek bu faktörlere ait göstergelerin birbirine etkisi, PDT, TKM ve TKKBM modellerinin entegrasyonu ile açıklanacaktır. Bu bağlamda, çalışmanın sonucunda önerilen modelin, muhasebe akademisyenlerinin kabul ve kullanım eğilimlerine bilgi vereceği ve bu alanda çalışanlara destek olabileceği öngörülmektedir.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article