TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ SÖZLEŞMESİ TARAFLARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Arif Duran, Atilla Kurnaz

Abstract


Teslimsiz taşınır rehin hakkının teminat olarak kullanımını yaygınlaştırmak, bu rehne konu taşınırların kapsamını genişletmek, taşınır rehninde aleniyeti sağlamak ve finansmana erişimi kolaylaştırmak amacıyla 1.Ocak 2017 tarihinde 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu (TİRTK) yürürlüğe girmiştir. Mülga Ticari işletme Rehni Kanunu’na nazaran birçok yeniliğin bulunduğu Kanun’da rehin sözleşmesinin tarafları için de bazı hak ve yükümlülükler öngörülmüştür. Rehin sözleşmesi devam ettiği sürece taşınırın zilyedi, rehinli taşınırın değerinin korunması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Aksi halde alacaklı, hâkimden belirli davranışların yasaklanmasını veya belirli tedbirlerin alınması için kendisine yetki verilmesini talep edebilir. Rehin alacaklısı rehne konu taşınır varlığı denetleme hakkına sahip olduğu gibi rehinli taşınırın değerini azaltan tasarruflardan dolayı tazminat hakkına da sahiptir. Rehin borcunun zamanında ifa edilememesi halinde alacaklıya TİRTK m. 14 kapsamında; taşınırın mülkiyetinin devri, alacağın varlık yönetim şirketine devri ve zilyetliğin devrine konu olmayan varlıklarda kiralama ve finans hakkının kullanılması gibi farklı imkânlar tanınmıştır. Bu çalışmada, öncelikle ticari işlemlerde rehin sözleşmesinin taraflarının kimler olabileceği ele alınacak, ardından tarafların hak ve yükümlülükleri incelenecektir. Son olarak, temerrüt sonrası hakların neler olduğuna değinilerek bu hakların kullanım usulü ile çalışma tamamlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Taşınır, Rehin, Ticari İşlem, Rehin Sözleşmesi, Taşınır Rehin Sözleşmesi 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article