Okul Öncesi Çocuğa Sahip Anne-Babalara Yönelik “Eşlerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği” Geliştirme Çalışması

Arzu Özyürek

Abstract


Anne-babaların çocuk yetiştirme tutumlarının belirlenmesi, anne-babaların kendilerini değerlendirmelerine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Oysa farklı bir bakış açısıyla ve gözlem yoluyla, anne-baba tutumlarının belirlenmesi daha güvenilir sonuçlar verebilir. Bu nedenle bu çalışmada, eşlerin anne-baba olarak birbirlerinin çocuk yetiştirme tutumlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, okul öncesi 3-6 yaş grubu çocuğa sahip 276 anne ve 269 baba olmak üzere 549 anne-baba oluşturmuştur. Verilerin analizinde Açımlayıcı Faktör analizi sonrası ölçeğin dört alt boyuttan ve 50 maddeden oluştuğu görülmüştür. Oluşan ölçek yapısının 1. faktörüne ait Cronbach alfa değeri 0,98, 2.faktörüne ait alfa değeri 0,81, 3.faktörüne ait alfa değeri 0,79 ve 4.faktörüne ait alfa değeri 0,79 olarak bulunmuştur.  Test-tekrar test korelasyonları 1.faktör için 0,97, 2.faktör için 0,75, 3.faktör için 0,78 ve 4.faktör için 0,76 bulunmuştur. Ölçeğin, anne-babaların birbirlerinin çocuk yetiştirme tutumlarını değerlendirmede güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna varılmıştır.

References


Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. Ankara: Pegem A yayıncılık.

Jeong, J. (2004). Analysis of The Factors And The Roles of Hrd in Organizational Learning Styles As Identified By Key Informants At Selected Corporations in The Republic of Korea. Yayımlanmamıs doktora tezi. Amerika: Texas A&M University. Major Subject: Educational Human Resource Development.

Kalaycı, Ş. (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara.

Karabulut Demir, E. ve Şendil, G. (2008). Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ), Türk Psikoloji Yazıları, 11 (21): 15-25.

Kuzu, N. (2006). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Aile Katılım Çalışmalarının Anne Davranışları Üzerindeki ve Annelerin Okul Öncesi Eğitime Yönelik Görüşlerine İlişkin Etkisinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Önder, A. ve Gülay, H. (2009). Reliability and validity of parenting styles & dimensions questionnaire. Procedia Social and Behavioral Sciences. 1 (1): 508-514.

Öner, N. (1996). Yabancı Dilde Eğitim Yapan Ortaöğretim Kurumlarına Giriş Sınavlarının Öğrenciler Üzerindeki Etkileri: Birinci ve İkinci İzleme Yılı Çalışması. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu Sonuç Raporu.

Özyürek, A. ve Tezel Şahin, F. (2012). Altı Yaşında Çocuğa Sahip Annelerin Çocuklarıyla İlişkilerinin İncelenmesi, International Refeered Academic Social Sciences Journal, 5(3): 72-86.

Sümer, N., Güngör, D., “Çocuk yetiştirme stillerinin bağlanma stilleri benlik değerlendirmeleri ve yakın ilişkiler üzerine etkisi”, Türk Psikoloji Dergisi,14, (44), pp.35-62, 1999.

Şahin, N. ve Dişsiz, M. (2009). Sağlık çalışanlarında aile içi şiddete yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (2), 263-273.

Tezbaşaran, A.A. (2008). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu (e-kitap). Erişim: http://www.academia.edu/1288035/Likert_Tipi_Ölçek_Hazırlama_Kılavuzu

Tezbaşaran, A. (1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. (İkinci baskı), Türk Psikologlar Derneği Yayını, Ankara.

Torun, A. (1989). A Preliminary Form of A Scale On Mother Attitudes Toward Highly Competitive School Entrance Exams For Fifth Grade Studens, İstanbul Üniversity, (Master of Arts in Educational Sciences), İstanbul

Turan, İ., Şimşek, Ü. Ve Aslan, H. (2015). Eğitim Araştırmalarında Likert Ölçeği ve Likert Tipi Soruların Kullanımı ve Analizi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 186-203.

Ural, O., Güven, G., Azkeskin, K. E. ve Kılıç, M. (2012). Çocuklarımızı Nasıl Yetiştiriyoruz? 12 İlden Aileler ve 5-6 Yaşındaki Çocukları, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi “Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar ve Kültürlerarası Bakış”, 12-15 Eylül. Ss.15-23.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article