Kültürel Belediyecilik Bağlamında Hemşerilerin Belediye Hizmetlerinden Memnuniyeti: Konya Örneği

Erhan Örselli, Erdal Bayrakcı, Selçuk Kahraman

Abstract


Belediyelerin, hemşerilerinin beklentilerine uygun ve duyarlı davranmaları ayrıca onların desteğini, beğenisini kazanmaları önemli bir husustur. Değişen yönetim ve belediyecilik anlayışı belediyelerin sadece yol-kaldırım, su ve kanalizasyon, imar, zabıta hizmetleri, işyeri açma ruhsatı, çöp ve temizlik hizmetleri, park yeşil alan düzenleme vb. yerel hizmet üretmelerinin yanında, aynı zamanda sosyal ve kültürel alanlarda da hizmet üretiminde daha aktif rol almalarını ve bu alanlarda vatandaşlarını memnun etmenin uğraşısı içine girmelerine neden olmuştur. Bu bağlamda, belediyelerin sosyal ve kültürel alanlarda da hemşerilerine sunduğu hizmetler her geçen gün çeşitlenerek artış göstermektedir.

Çalışmada, Konya’da belediyeler tarafından sunulan sosyal ve kültürel hizmetlerden hemşerilerin memnuniyet düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.  Bu doğrultuda çalışmada; Konya ölçeğinde sunulan sosyal ve kültürel hizmetlerden hemşeriler memnun mudur?; memnuniyet algıları hangi faktörlerden etkilenmekte? ve katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile memnuniyet düzeyleri arasında nasıl bir ilişki vardır? gibi sorulara cevap aranmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda sosyal ve kültürel hizmetlerden hemşerilerin memnuniyetlerini tespit ve analiz edebilmek için bir alan araştırması planlanmıştır. Çalışmada kullanılan veri ve bulgular Necmettin Erbakan Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından “141221003” Proje numarasıyla desteklenen “Vatandaş Karnesi: Yerel Hizmetlerde Algılanan Hizmet Kalitesi ve Vatandaş Memnuniyeti” başlıklı projeden elde edilmiştir. Proje çalışması, nicel bir alan araştırması olup, model olarak kesitsel tarama (survey) modeline göre gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması 17 Şubat 2016-3 Mart 2016 tarihleri arasında, Konya İlinde on üç ilçe ve yüz on bir mahallede toplam 1503 katılımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, anket çalışmasından elde edilen veriler ışığında hemşerilerin Konya İlinde sunulan sosyal ve kültürel hizmetlerden memnuniyet düzeyleri ve bunu etkileyen faktörler analiz edilmektedir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article