Faiz Döviz Kuru İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Bünyamin Demirgil, Coşkun Karaca

Abstract


Faiz oranları önemli bir makroekonomik fiyat olarak ekonomi üzerinde önemli etkiler meydana getirmektedir. Bu nedenle de ekonomik karar birimleri faiz oranlarında yaşanan değişimleri yakından takip etmektedirler. Bir ülkede faiz oranlarının istikrarlı olması ekonomik istikrar için önemlidir. Faiz oranlarının istikrarı için de faiz oranlarını etkileyen faktölerin istikrarlı olması gerekmektedir. Faiz oranları üzerinde etkili olan çeşitli faktörler bulunmaktadır. Döviz kurları da bu faktörler içerisinde yer almaktadır. Son dönemde Türkiye’de döviz kurlarında meydana gelen artışların faiz oranlarını artırıcı yönde baskı oluşturması faiz kur ilişkisi tartışmalarının gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu çalışma ile Türkiye’de döviz kurlarının faiz oranları üzerinde etkili olup olmadığı araştırılmaktadır.

Bu çalışmada, nominal faiz oranı ile döviz kuru arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olup olmadığı Türkiye’nin 2009:01-2016:01 dönemi aylık verileri kullanılarak ARDL sınır testi yaklaşımıyla incelenmiştir. Analiz sonucunda seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. Türkiye’de incelenen dönem içinde döviz kuru nominal faiz oranını pozitif yönde ve istatistiki olarak anlamlı düzeyde etkilemektedir. Test sonucuna göre döviz kurundaki meydana gelen %1’lik bir artış nominal faiz oranlarını %0,47 oranında artırmaktadır. Bu durum Türkiye’de faiz oranları artışında döviz kuru artışlarının etkili olduğunu göstermektedir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article