G-7 ve G-20 ÜLKELERİNDE İYİ YÖNETİŞİM NASIL OLMALI?: TEORİK BİR DEĞERLENDİRME

Mine IŞIK, Özlem Öztürk Çetenak

Abstract


Küreselleşmenin hakim olduğu dünya genelinde yaşanan ekonomik, toplumsal, siyasal ve teknolojik gelişmeler, her alanda
olduğu gibi yönetsel alanda da etkili olmuştur. Sınırların ortadan kalktığı bu durum, günümüz dünyasında yönetim alanında
yeni kavramlar, anlayışlar ve kurumlar ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İşletmeden kamu yönetimine, siyasetten uluslar
arası ilişkilere kadar uzanan birçok disiplini etkileyen ve son yıllar itibariyle özellikle kamu yönetimine damgasını vuran söz
konusu yeni kavramlardan biri ‘yönetişim’dir. Terim olarak ilk kez Kuzey Avrupa’da kullanılan yönetişim kavramının
kökeni 16. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Bugünkü anlamında, ilk defa 1989 yılında yayımlanan Dünya Bankası’nın bir
raporunda ‘Good Governance’ olarak yer alan yönetişim, ortak fayda için resmi ve resmi olmayan gelenekler ve kurumlardan
kaynaklanan yetkinin kullanılması olarak tanımlanmaktadır.
Yönetişim özellikle politik, ekonomik ve sosyal olmak üzere birçok alanda farklı tanımlamalar ile kullanılan bir kavramdır.
Yaşanan küreselleşme olgusu ile birlikte yönetişim çerçevesinde öne çıkan kavram ise uluslararası yönetişim olmuştur.
Uluslararası yönetişimin devletlerarası iş birliği şeklinde öne çıkan en temel yansımaları olarak G-7 ve G-20 zirveleri kabul
edildiği bilinmektedir. Dolayısıyla bu bildirinin amacı uluslararası yönetişim kavramı çerçevesinde bu yansımaları
incelemektir. Bu bağlamda bildiride, öncelikle yönetişim kavramının tarihsel gelişimi ve tanımı üzerinde durularak,
uluslararası yönetişimin yansımaları olan G-7 ve G-20 zirveleri incelenmektedir.
Dünya ölçeğinde ortaya çıkan fırsatlar ve sorunlar arasında denge noktasının bulunması oldukça önemlidir. Bu durum ancak
iyi bir yönetişim yapısının kurulması ile mümkün olabilecektir. Peki mevcut küresel yönetişimin yapısı nasıl iyileştirilecek ve
‘iyi yönetişim’ nasıl sağlanacaktır? Bu doğrultuda bildirinin son bölümünde, G-7 ve G-20 zirvelerinde iyi yönetişimin nasıl
olması gerektiği ele alınmaktadır.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article