Doğrudan Yabancı Yatırımların Çevre Kirliliği Üzerindeki Etkisi: MENA Ülkeleri Örneği

Muhammed Şehid GÖRÜŞ, Murat ASLAN

Abstract


İktisat ve çevresel bozulma ilişkisi 1990’lardan itibaren iktisat literatüründe sıkça çalışılan konular arasında yer almaktadır. Bu dönemde en sık çalışılan konu olarak Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE) hipotezi öne çıkmaktadır. Son yıllarda ise çevre kirliliği ve doğrudan yabancı yatırımlar (ya da ticaret) arasında pozitif bir ilişki olduğunu iddia eden Kirlilik Sığınağı Hipotezi (KSH) çevre ekonomisi literatürüne girmiştir.

Bu çalışmanın temel amacı 1980-2013 döneminde dokuz MENA ülkesindeki (Cezayir, Mısır, İran, Ürdün, Fas, Pakistan, Sudan, Tunus ve Türkiye) doğrudan yabancı yatırımların kişi başı karbondioksit emisyonu üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çeşitli panel birim kök ve panel eşbütünleşme testlerinden faydalanılmıştır. Uzun dönem parametre tahmini için ise Dinamik En Küçük Kareler (DEKK) tahmincisi kullanılmıştır.

Ampirik sonuçlara göre, ele alınan bu dokuz MENA ülkesinde doğrudan yabancı yatırımların karbon dioksit miktarını artırarak çevresel bozulmaya yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular politika yapıcılar için çeşitli politika önermeleri içermektedir.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article