2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisinin Performansı

YILDIRIM BEYAZIT ÇİÇEN

Abstract


Türkiye 1980’li yılların ardından piyasa ekonomisine geçmiştir ve 1990’lı yıllarda koalisyon hükümetleri tarafından yürütülmüştür. 2000’li yıllarında başında yaşanan krizin ardından 2002 yılında Ak Parti (AKP) iktidara gelmiştir ve o yıldan 2018 yılına değin iktidarda kalmayı başarmıştır. 2000’li yıllarda Türkiye ekonomisini incelerken, iktisadi performansı üç döneme ayırmak mümkündür: Global krize kadar olan dönem (2002-2007), global kriz dönemi (2008-2010) ve sonrası (2011-2017).

Avrupa Birliği (AB) sürecinin desteğiyle, AKP tarafından başarıyla uygulanan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı global krize kadar iktisadi göstergelerde pozitif ilerleme oluşturmuştur. Kriz süreci tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyümeyi başta olumsuz etkilemiştir. 2011 sonrasında, hem IMF programının bitmesi, hem de AB’ye katılım sürecinden uzaklaşılmasıyla yapısal reformların yapılamaması, 2010 öncesi ülkemize çekilen rekor seviyedeki doğrudan yabancı yatırımların yavaşlamasına sebebiyet vermiştir. Bu dönemde gelişmekte olan ülkelere akan likidite bolluğundan ülkemiz de faydalanmıştır ancak bu fırsat iyi değerlendirilememiş ve zikzaklı bir büyüme dönemi görülmüştür. Bu sebeple bu dönemler ayrı ayrı incelenmektedir.

Bu çalışmada; Türkiye ekonomisinin 2000’li yıllarda göstermiş olduğu performans, ülkemizin 1980’li yıllardan sonraki kurumsal değişime de değinilerek; büyüme, doğrudan yabancı yatırım, enflasyon, işsizlik ve cari açık başlıkları altında incelenmektedir.

References


Referanslardan bazıları:

Eğilmez, Mahfi (2018), Değişim Sürecinde Türkiye: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sosyo-Ekonomik Bir Değerlendirme, Remzi Kitabevi, 1. Basım, Nisan.

Çolak, Ömer Faruk (2017), Ekonomide Masallar Gerçekler, Efil Kitabevi, 2. Basım.

Doğruel, Fatma ve A. Suut Doğruel (2010), “Türkiye’de Cari Açık: Temel Sorunlar ve Dinamikler”, Küresel Kriz Çerçevesinde Türkiye’nin Cari Açık Sorunsalı, (edt.) Turan Subaşat ve Hakan Yetkiner, Ankara: Efil Yayınevi.

Özatay, Fatih (2015), “2000'li Yıllarda Türkiye Ekonomisi”, Iktisat Isletme ve Finans, 30(350), 09-24.

Özşahin, Şerife, (2010), “2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisinin Cari Açık Sorunu: Nedenleri, Finansman Yöntemi ve Çözüm Önerileri”, Seçme Konular ile Güncel Ekonomik Sorunlar, (edt.) Yeşim Kubar, Ankara: Gazi Kitabevi.

Rawdanowicz, Lukasz (2010), “The 2008-09 Crisis in Turkey: Performance, Policy Responses and Challenges for Sustaining the Recovery”, OECD Economic Department Working Papers, No. 819.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article