Dil Farklılığının Şiddete Etkisi: Suriyeli Sığınmacı Örneği

Ayşe ÇİÇEK KORKMAZ

Abstract


Son günlerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet giderek artmış ve ölümle sonuçlanan vakalar olmuştur. Sağlık çalışanlarına şiddeti uygulayanların çoğunlukla hasta ve hasta yakınları olduğu ifade edilirken şiddetin önemli bir nedeni olarak sağlık çalışanı ile hasta veya hasta yakını iletişimi olduğu belirtilmektedir.  Nitekim sağlık çalışanların yerli hastaların yanı sıra Suriyeli hasta ve hasta yakınlarının da şiddetine maruz kaldığı, bunun en önemli nedeninin dil farkı nedeniyle yaşanan iletişim sorununun olduğu öngörülmektedir. Suriyeli hasta ve yakınlarının şiddete eğilimli olmalarının ilk üç nedeni; sağlık çalışanının kendisini anlamadığı, kendisiyle ya da yakınıyla ilgilenilmediği ve savaş travmasının yaratığı psikolojinin etkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Yaşanan şiddet sağlık çalışanları hasta ve hasta yakınları arasındaki ilişkiyi bozmakta, sağlık çalışanlarının stres düzeyini artırmakta, hastalara sunulan bakım kalitesini düşürmekte ve sağlık çalışanlarında psikolojik sorunlara neden olabilmektedir.

Bu çalışmada; sağlık çalışanı ile Suriyeli hasta ve yakınları arasındaki yaşanan dil farkının neden olduğu şiddet olgusu, Suriyeli sığınmacılarla yapılan araştırmalar ile desteklenerek irdelenmiştir. Bu çalışmada oldukça önemli bulgulara ulaşılmıştır.


References


AFAD (2014). Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar. Erişim 01.02.2015, https://www.afad.gov.tr/Dokuman/TR/80-20140529154110-turkiye%27deki-suriyeli-kadinlar,-2014.pdf

Akkoç, S., Tok, M. ve Hasıripi A. (2017). Mülteci ve Sığınmacı Hastalara Sağlık Hizmeti Sunulurken Sağlık Çalışanlarının Yaşadığı Sorunlar. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 4(1): 23-7

Aktuğlu K, Hancı H. (1999). Acil serviste siddet tehdidi. Hekimin yasal sorumluluk ve hakları (Tıp ve sağlık hukuku). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Toprak Ofset, İzmir, 1999; 1-7.

Çiçek Korkmaz, A. (2014). Sığınmacıların sağlık ve hemşirelik hizmetlerine yarattığı sorunlar. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 1(1), 37-42.

Çiçek Korkmaz, A. (2017). Suriyeli Sığınmacıların Hemşirelik Hizmetleri Sunumuna Etkisi: Nitel Bir Çalışma. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı. Doktora Tezi. İstanbul

Demiroğlu T, Kılınç E, Atay E. (2015). Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet: Kilis ili örneği. Sağlık Bilimleri Dergisi 49-55.

Durak, T. Ç., Yolcu, S., Akay, S., Demir, Y., Kılıçaslan, R., Değerli, V., & Parlak, İ. (2014). Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarına hasta ve hasta yakınları tarafından uygulanan şiddetin değerlendirilmesi. Genel Tip Dergisi, 24(4).

Ersanlı, K., & Balcı, S. (1998). İletişim Becerileri Envanterinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.[Examination the perception of problem-solving skills of university students whose irrational thoughts are different]. Turkish Psychological Counseling and Guidance Association, 22 (10), 7, 12.

Farrell, G. A., Bobrowski, C., & Bobrowski, P. (2006). Scoping workplace aggression in nursing: findings from an Australian study. Journal of advanced nursing, 55(6), 778-787.

GİGM. (2018). Geçici Koruma. Erişim 14.08.2018, http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-koruma_363_378_4713

Gökçe, T., & Dündar, C. (2008). Samsun ruh ve sinir hastalıkları hastanesi’nde çalışan hekim ve hemşirelerde şiddete maruziyet sıklığı ve kaygı düzeylerine etkisi. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 15(1).

Neese, T. (1997). Success Depends on Effective Communications. Journal Record. (http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qn4182/is_19970827/ai_n10110858) Ekim, (2006)

Özcan, N. K., Bilgin H. (2010). Yoğun Bakım Hemşirelerine Yönelik Psikolojik Şiddet: Niteliksel Bir Çalışma. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 14(2), 45-54.

Savaş, N., Arslan, E., İnandı, T., Yeniçeri, A., Erdem, M., Kabacaoğlu, M. ve ark. (2015). Hatay'da Suriyeli Sığınmacılar ve Üniversite Hastanesi Sağlık Çalışanlarının Sağlık Hizmeti Etkilenimi [Bildiri]. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (s. 218-219). Konya: Hasuder Yayınları.

Solmaz, B., Duğan, Ö. (2018). Sağlık Çalışanı İle Hasta Ve Yakınları Arasında Yaşanan Şiddetin Nedenlerinden" İletişim" Üzerine Bir İnceleme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2).

Stanko, E. A. (2002). Knowledge about the impact of violence at work in the health sector. Workplace Violence in the Health Sector. State of Art, 49-60.

Stathopoulou HG. (2007). Violence and aggression towards health care professionals. Health Sciences Journal ;2:29-30

Şahin, B., Gaygısız, Ş., Balcı, F. M., Öztürk, D., Sönmez, M. B., & Kavalcı, C. (2011). Yardımcı acil sağlık personeline yönelik şiddet. Turkish Journal of Emergency Medicine, 11(3), 110-114.

TBMM (2013). Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, Erişim tarihi:10.07.2018, http://toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/2012014171439-5256.pdf

Turla, A., Aydın, B., & Ünlü, B. (2012). İntern Hekimlerin Hekime Yönelik Şiddet Konusunda Yaşanmışlıkları ve Düşünceleri. The Bulletin of Legal Medicine, 17(1), 5-11.

Tutuk, A., Al, D., & Doğan, S. (2002). Hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerisi ve empati düzeylerinin belirlenmesi. CÜ Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 6(2), 36-41.

Türk Tabipler Birliği ( Ocak 2014). Suriyeli Sığınmacılar ve Sağlık Hizmetleri Raporu. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları. Erişim 02.03.2016, https://www.ttb.org.tr/kutuphane/siginmacirpr.pdf

UYER, G. (2000). Hemşire-Hasta İletişimive İletişimin Hasta Yönünden Önemi. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History, 8(2), 90-94.

Winefield, H. R., & Chur‐Hansen, A. (2000). Evaluating the outcome of communication skill teaching for entry‐level medical students: does knowledge of empathy increase?. Medical education, 34(2), 90-94.

Yaşar G.Y., Mut S. ( ). Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet. Erişim tarihi, 10.08.2018, https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/63443/mod_resource/content/1/13.Ders.SağlıkÇalışanlarınaYönelik Şiddet.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article