Sağlık Kurumlarında Hasta Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi; Lisans Üstü Tezler Üzerine Bir İnceleme

Ayşe ÇİÇEK KORKMAZ, Fatih BUDAK

Abstract


Bu çalışmanın amacı, sağlık kurumlarında kalite yönetiminin önemli konularından biri olan hasta güvenliği kültürü ile ilgili Türkiye’deki üniversitelerde yapılmış olan lisans üstü tezlerin incelenmesidir. Bu kapsamda çalışmada 2007-2016 yılları arasında yapılan lisans üstü tezler incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemi kapsamında gerçekleştirilen bu araştırmanın verileri, YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) Ulusal Tez Merkezi’ne kayıtlı tezlerden elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, tezlerin %88,4’ü yüksek lisans tezi, % 96,1’i Türkçe, %23’ü 2010 ve 2014 yılında yürütülmüş, anabilim dalı ise hemşirelik bölümüdür. Hasta güvenliği kültür konusu yüksek lisans tezlerinde daha fazla kullanılmıştır. Tezlerin uygulama bölümünün yarıdan fazlasını hemşirelerin oluşturduğu, en yaygın kullanılan veri toplama aracının ölçek olduğu bulunmuştur.  Nicel yöntemlerden tanımlayıcı istatistikler, ANOVA, t-testi, post-hoc testleri, korelasyon analizi, Kruskal Wallis analizi, nitel yöntemlerden ise literatür inceleme daha fazla kullanılmıştır. Ayrıca hasta güvenliği kültür konusunun örneklem grubunun sosyo-demografik özellikleri ile çalışma ortamı kavramlarıyla daha çok ilişkilendirildiği tespit edilmiştir.


References


Aksayan S. (2009). Hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesi. XII. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik kongresi, Sivas, Kongre Bildiri Kitabı, s.100.

Alp F.Y. (2011). Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği Kültürünün İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Altuntaş Turasan B. (2010).Bir Psikiyatri Hastanesinde Hasta Güvenliği Kültürü Düzeyi ve Güvenlik Raporlarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Aydemir A. (2015). Acil Serviste Çalışan Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürü ve Tutumunu Etkileyen Faktörler, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Aydın Ş. (2010). Bir Üniversite Hastanesinde Görev Yapan Hekim ve Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürüne İlişkin Algılamaları, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

Balçık Akman A. (2010). Hasta Güvenliği Kültürü ve Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürü İle İlgili Algılarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Barsbay S. (2014). Sağlık Personelinin Hasta Güvenliği Kültürü Algıları: Klinik Ölçeğinde Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bonadonna R. C., Borghi C., Consoli A. & Volpe M. (2016). Novel antidiabetic drugs and cardiovascular risk: Primum non nocere. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 26(9): 759-766.

Clark G. (2002). Organisational culture and safety: an interdependent relationship. Australian Health Review, 25(6): 181-189.

Çakır A. (2007). Hasta Güvenliği Kültürü İle Kalite Yönetim Sistemi Arasındaki İlişkinin Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Çelen Ö. (2011). Ekip Çalışması Etkinliğinin İş Tatmini ve Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde Bir Uygulama, Doktora Tezi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dağdelen Ü.A. (2014). Öğrenen Organizasyonlarda Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Demirsoy N. ve Türe Yılmaz A. (2017). Hemşirelerin “Hasta Güvenliği Kültürü” Konusuna Bakış Açılarının Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi, 22-26 Kasım: Antalya, Kongre Bildiri Kitabı, s: 155-158.

Dilmen B. (2016). Hemşirelik Öğrencileri ve Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürü Algılamalarının Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dirik H.F. (2014). Çalışma Ortamı ve Güçlendirmenin Hasta Güvenliği Kültürüne Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Durmaz G. (2016). Cerrahi Hemşirelerinde Hasta Güvenliği Kültürü Algısını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Erdağı S. (2013). Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Çalışma Ortamlarının Hasta Güvenliği Kültürü Algılarının ve Tükenmişlik Durumlarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Filiz E. (2009). Hastanede Hasta Güvenliği Kültürü Algılamasının ve Sağlık Çalışanları İle Toplumun Hasta Güvenliği Hakkındaki Tutumunun Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Gözlü K. (2011). Akreditasyon Belgesine Sahip Bir Hastanede Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Gül İ. (2010). Kalite Yönetim Sistemi Çerçevesinde Hasta Güvenliği Kültürünün Çalışma Ortamı Açısından Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Gülay H. (2016). Akreditasyon Belgesine Sahip Özel Bir Üniversite Hastanesinde Sağlık Çalışanlarının Bakış Açısıyla Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Güler S. (2014). Özel Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği Kültürü Algısının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Gündoğdu S. ve Bahçecik F. (2012). Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürü Algılamasının Belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(2): 119-128.

Hughes R.G. ve Clancy C.M. (2009). Nurse’s Role in Patient Safety. Journal of Nursing Care Quality, 24(1): 1-4.

Karaboğa Gündoğdu S. (2010). Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürü Algılamasının Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Koska A. ve Göksu N. (2017). Hastanelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı ile Hasta Güvenliği Kültürü Arasındaki İlişki. Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(3): 181-188.

Önler E. (2010). Ameliyathane Çalışanlarının Hasta Güvenliğine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Özdemir H. (2014). Cerrahi Hemşirelerinde Hasta Güvenliği Kültürü Algılarının Belirlenmesi: Afyonkarahisar’da Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Rızalar S., Büyük E.T., Şahin R., As T. ve Uzunkaya G. (2016). Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürü ve Etkileyen Faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1): 9-15.

Saraç Ç. (2007). The Assocıatıon Between Organizatıonal Culture And Indıvıdual Factors On Medıcal Practıce, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Smith C.M. (2005). Origin and uses of primum non nocere-above all, do no harm!. The Journal of Clinical Pharmacology, 45(4): 371-377.

Sözer E. (2012). Hasta Güvenliği Kültürü ve Ölçüm Yöntemleri, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Teleş M. (2011). Sağlık Personelinin Hasta Güvenliği Kültürü Algıları İle Hastaların Sağlık Hizmeti Kalitesi Algıları Arasındaki İlişkinin Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tunçel K. (2013). Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürünü Algılama Düzeyi ve Hasta Güvenliği Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

WHO. (1946). The International Health Conference, New York: 19 June - 22 July.

Yılmaz Z. (2014). Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürünün Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article