Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Analizi

Selçuk Kahraman, Önder Kutlu

Abstract


Türkiye’de zaman zaman gündeme gelen vatandaşların devlet tarafından muhafaza edilen mahrem bilgilerinin korunması sorunsalı ile vatandaşların özel hayatlarının ihlaline yönelik bazı gelişmeler ve muhtemel sorunlar özellikle teknolojinin ileri boyutlara ulaştığı günümüzde oldukça önem arz etmektedir. Bununla birlikte küresel ölçekteki bilişsel ve teknolojik propaganda yöntemleri dikkate alındığında kamu güvenlik bürokrasisi ile işbirliği de yapılarak bir takım güvenlik risklerinin analizinin yapılması gerekmektedir.

Diğer yandan Avrupa Konseyi tarafından hazırlanarak 1 Ekim 1985 tarihinde yürürlüğe giren 108 Sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi, Türkiye tarafından onaylanmasına rağmen 30 Ocak 2016 tarihine kadar yürürlüğe koymayan tek ülke pozisyonundaydı. Nitekim bu sözleşme 6669 Sayılı Kanun olarak Türkiye’de 18 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Buna bağlı olarak da Türkiye’de kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınmasını ve başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişi hak ve hürriyetlerinin kamusal aktörlerce korunmasını hedefleyen Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ihdas edilmiştir.

Çalışmada kişisel verilen korunması hakkının ilgili hukuki mevzuat da dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarının bu hakkın sağlıklı bir şekilde işletilebilmesinde ne yönde hareket edilmesi gerektiği, sınırlarının hangi ölçülerde olması gerektiği ve hangi faktörlerin dikkate alınması gerektiği üzerinde durulacaktır. Ayrıca Türkiye için yeni bir kurum olarak ihdas edilen Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun fonksiyonel denetim rolü ve muhtemel beklentiler de analiz edilecektir. 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article