Finans ve Sigorta Sektörünün, Beşeri Sermaye Bağlamında İncelenmesi

Salih BARIŞIK, Serdar BUDAK, Rüştü YAYAR

Abstract


Bireylerin toplumsal yaşamda bulundukları faaliyetlerin en önemlileri arasında ekonomik faaliyetler yer almaktadır. Kıt kaynaklara rağmen ekonomik büyümenin sağlanması ve sürdürülebilmesi iktisat politikalarının temel hedefi haline gelmiştir. Neo-Klasik ekonomik büyüme sürecinde emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişim temel faktörler olarak rol almaktadır. 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Neo-Klasik büyüme teorilerinin, büyümeyi açıklamakta yetersiz kalması nedeniyle bilim adamları tarafındanbeşeri sermaye teorisi ileri sürülmüş ve bireylerin bilgi, tecrübe, beceri ve dinamizm gibi niteliklerini geliştirerek daha verimli çıktılar alma gerekliliği savunulmuştur. Özellikle 1980'li yıllarda, bilgi ve teknoloji temelli üretimin ön plana çıkmasıyla, ekonomik büyüme ve gelişmede beşeri sermayenin artan önemi dikkatleri çekmiştir (Hers, 1998). Bu durum sonraki yıllarda içsel büyüme teorilerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu teorilerin temel varsayımlarından bir tanesi bireylerin eğitim ve diğer öğrenme araçları ile kazanılan bilgi ve beceri seviyelerini yükselterek verimliliklerini pozitif yönde artırılmasıdır.

Bu bağlamda çalışmanın amacı 20 OECD ülkesi üzerinde(Avusturya, Belçika, ÇekCumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Macaristan, İrlanda, İsrail, İtalya,Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere)1998-2011 dönemi için panel veri analizi kullanarak eğitim hizmetlerine yapılan yatırımların, Finans ve sigorta sektörü verimliliğine olan etkisini ölçmektir.Çalışmada beş farklı modelkurulmuş ve yöntem olarak öncelikle verilerin Im,Pesaran ve Shin (2003), Fisher-ADF (Madala veWu, 1999) ve Choi (2001) birim kök testi uygulanmıştır. Daha sonra değişkenler arasındakiuzun dönem ilişkiyi tespit etmek üzere Pedroni, Kao ve JohansenFishereşbütünleşme testleriuygulanmıştır.Eşbütünleşik değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin tespit edilebilmesi için Panel DOLS ve Panel FMOLS analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak eğitim üzerine yapılan yatırımların, Finans ve sigorta sektörü verimliliğini beklenildiği gibipozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir.

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article