İslam Ekonomisinde Paylaşımcı Yaklaşım: Hadislerde Bağlamında Bir İnceleme

Osman Oruçhan

Abstract


İslâmî ilkeler, ekonomik varlığın paylaşımında hak ve adalet kavramlarını ön plana çıkarır. Bu ilkelere göre, sömürü ve haksız paylaşım dînî bir yaklaşım içinde kesinlikle yasaklanmıştır. İslam ekonomi yaklaşımı, sömürü ve haksız paylaşımın ortaya çıkardığı yoksulluk ve sefaleti kaldırmak için, buna yol açan anlayış ve inanışlarla mücadeleyi dini bir görev addeder ve bu amaçla bütün dini argümanları kullanmaktan çekinmez.

Bu argümanlardan biri de hadislerdir. Hz. Peygamber hayatı boyunca sömürü ve yoksullukla mücadele etmiştir. Bu çalışmada Peygamber’in bu mücadelesi araştırılmış, İslâm’ın paylaşımcı yaklaşımının onun sözlerinde nasıl şekillendiği anlatılmaya çalışılmıştır. Kadîm hadis kitapları, bu konuda yeterli miktarda hadis ihtiva etmektedir. Bu çalışma çerçevesinde konuyla ilgili tüm hadisleri, sayılarının fazlalığından dolayı incelememiz mümkün görünmemektedir. Bu nedenle çalışmamız kapsamında, belirleyeceğimiz kategoriler dâhilinde bazı hadisleri incelemekle yetineceğiz. Seçilen hadislerden ve bunların tarihsel yansımalarından elde edilen veriler, İslam dininin egemen olduğu toplumlarda, toplumsal adaleti sağlamayı hedefleyen hüküm ve uygulamaları bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Tarih boyunca etkileri bulunan bu hadislerin, günümüz Müslümanlarına verdiği mesajlar da bu çalışma kapsamında gündemimizde olacaktır. Hz. Peygamber'in öngördüğü iktisadi sistemin, bugünün ekonomik paylaşım modellerine bir alternatif oluşturup oluşturamayacağı konusu da bu çalışma kapsamında değerlendirmeye alınacaktır. Bu çalışmanın, Hz. Peygamber’in ekonomik paylaşım ilkeleri konusundaki yaklaşımını öğrenme konusunda imkân sağlayacağını düşünüyoruz.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article