Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısızlık Nedenlerinin Öğrenci Bakış Açısından İncelenmesi

Arzu Özyürek, Fatma Eroğlu, Burcu Nazlı, İsa Özkan

Abstract


Üniversite öğrenimi, gençlerin zorunlu öğrenim sonrası isteyerek devam ettikleri öğrenim yıllarını kapsamaktadır. Bu dönem, hem gençlerin çocukluk döneminden çıkarak aileden bağımsız hareket edebildikleri hem de öğrenim hayatları devam ettiği için aileye bağımlı oldukları bir dönemdir. Üniversite öğrencisi için akademik başarının okulu zamanında bitirme ve iş yaşamını yönlendirmede önemli bir yeri olduğu söylenebilir. Üniversite yıllarında, farklı problemlerle yüz yüze kalan öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen etmenler de çeşitlilik göstermektedir. Bu nedenle bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin akademik başarı/başarısızlık durumlarını etkileyen etmenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, sekiz farklı bölümden lisans öğrenimine devam eden 88 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen “Akademik Başarısızlık Nedenleri Anketi” kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde ve frekans dağılımlarından yararlanılmıştır. Sonuç olarak; ailelerin çocuklarından akademik başarı beklentilerinin yüksek olması, okul fiziki ortamının yetersizliği, öğretim elemanlarının alanındaki yetersizlikleri ve öğrencilere karşı tutumlarının öğrenci başarısı üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir. Bulgular alan yazın ışığında tartışılmış ve öneriler geliştirilmiştir.  

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article