Kemer Sıkma Politikalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği

Muhammet BAHADIR

Abstract


2008 krizi sonrasında bu krizin yol açtığı olumsuz etkilere karşı uygulanabilecek maliye politikalarının etkinliği literatürün önemli tartışma konularından birini oluşturmuştur. Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin borç stoklarının GSYİH’lerine oranının yüksekliği ve mali alanlarının darlığı bu tartışmanın temel nedenlerinden birkaçını oluşturmuştur. Reinhart ve Rogoff  (2010) çalışmasında borçlu bir dönemde büyüme konusu ele alınmış ve ülkelerin kamu borcu/GSYİH değerleri eşiklere bölünmüştür. %30-%60 kamu borcu/GSYİH eşiğinden %60-%90 kamu borcu/GSYİH eşiğine geçerken gelişmekte olan ülkeler açısından büyüme hızlarında yavaşlama tespit edilmiştir. Bu tespit genişleyici mali daralma kavramının yeniden ele alınmasına yol açmıştır. Bu çalışmanın amacı da bu tartışmalardan yola çıkarak Türkiye’de maliye politikalarının etkinliğini Reinhart ve Rogoff (2010) çalışması çerçevesinde ele almaktır. 

Kemer sıkma politikalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin Türkiye örneği üzerinden incelendiği bu çalışmada, iktisadi düşüncede kendine yer bulmuş altı iktisat okulunun maliye politikasının etkinliği hakkındaki ifadeleri dile getirilmiş, maliye politikası ile konjonktür arasındaki ilişki ifade edilmiş, borcun yönetilememe hali (debt intolerance) kavramına yer verilmiş ve genişletici mali daralma hipotezinin teorik çerçevesi belirtilmiştir. Çalışmanın son kısmında 2002-2015 yıllarına ait üçer aylık ve yıllık veriler kullanılarak borç stoku/GSYİH ile büyüme ve bütçe açığı/GSYİH ile büyüme arasındaki ilişki ekonometrik analize tabi tutulmuştur. “Kamu borcu/GSYİH ile büyüme” ve “bütçe açığı/GSYİH ile büyüme” ilişkilerinin olumlu çıkması, Türkiye ekonomisinin uygulaması gereken politikanın genişletici olduğunu göstermiştir. Ekonometrik analiz sonucunda elde edilen sonuçlarla Reinhart ve Rogoff (2010) çalışmasının sonuçları uyum göstermemektedir. Analiz sonucunda Türkiye ekonomisi için kemer sıkma politikası izlemek yerine harcama kalemlerinin verimliliğinin arttırılması gerektiği görülmüştür.     


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article