ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ÖNCÜLÜ OLARAK POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE

Ensar Selman Karagüzel, Hakkı Bağcı

Abstract


Örgütlerin verimliliği açısından iki önemli kavram olan örgütsel adalet ve pozitif psikolojik sermaye örgütlere sağladıkları olumlu katkı kadar birbirlerini de olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilmektedirler. Literatürde pozitif psikolojik sermaye ile örgütsel adaletin karşılıklı etkileşim içinde oldukları görülmektedir. Örgütsel adaletin yüksek olduğu işletmelerde çalışanların psikolojik sermayeleri arttığı gibi, pozitif psikolojik sermayesi yüksek çalışanların da örgütleri daha adil ortamlar olarak algıladıkları belirtilmektedir. Örgütsel adalet konusunda yapılan araştırmaların çoğunlukla örgütsel adaletin örgütlerde ortaya çıkardığı sonuçları anlamaya ve araştırmaya yöneliktir. Örgütsel adalet algısını oluşturan sebepler ve örgütsel adaletin öncülleri ise daha az çalışılan bir konudur. Örgütsel adaletin öncüllerinin başlıcaları örgütsel çıktılar, örgütsel pratikler, demografik yapı ve kişisel özelliklerdir. Literatürdeki örgütsel adaleti etkileyen faktörlere dair yapılan çalışmalar bize örgütsel adaletin algılanmasında örgütlerde gerçekte var olan adil uygulamalar kadar kişisel özelliklerin de etkisinin olduğunu göstermektedir. Buradan hareketle iyimserlik, umut, dayanıklılık ve kendine yeterlilik gibi kişisel özelliklerden pozitif olanların ele alındığı pozitif psikolojik sermaye de örgütsel adalet algılamalarını etkileyecek bir değişken olarak değerlendirilebilir.  Bu çalışmada daha önce incelenmemiş bir ilişki olarak pozitif psikolojik sermayenin eğitim kurumlarındaki örgütsel adalet algısına yaptığı etki incelenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 2014-2015 öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksek Okulu’ nda öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Örgütsel adaletin ölçülmesinde Lizzio’nun (2007) tarafından geliştirilen “Adil Öğrenme Ortamı Ölçeği” kullanılmıştır. Pozitif psikolojik sermayenin ölçümünde ise Luthans ve arkadaşları (2007) tarafından geliştirilen “Pozitif Psikolojik Sermaye Ölçeği” kullanılmıştır. Geri dönüşü sağlanan 207 anketten sağlıklı doldurulan 187 adeti çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın analizleri devam etmekte olup ortaya çıkan sonuçlara göre önerilere yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: örgütsel adalet, pozitif psikolojik sermaye, meslek yüksekokulu


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article