Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Araştırma Kaygısı İle İlgili Görüşleri

Orhan Murat Kalfa, R. Serkan Arık

Abstract


Türk eğitim sisteminde, bilim insanı ve araştırmacı yetiştirmekle görevli eğitim kurumlarından biri de fen edebiyat fakülteleridir. Fen edebiyat fakültesi mezunları yüksek lisans ve doktoralarını tamamladıktan sonra üniversitelere öğretim üyesi olarak görev yapabilecekleri gibi, çeşitli kurum ve kuruluşlarda araştırmacı olarak da çalışabilmektedir. Bu fakültelerin öncelikli amacı bilim insanı ve araştırmacı yetiştirmek olduğuna göre, öğrencilere kazandırılması gereken önemli yeterlik alanlarından biri de bilimsel araştırma yapabilme yeterliğidir. Ancak bilimsel araştırma süreci belli bir takım yeterlikleri gerektiren ve bundan dolayı da genellikle kaygıya sebep olan bir süreçtir. Araştırma kaygısı; mecbur kalmadıkça araştırma yapmama, araştırma yapılması gerektiğinde sıkıldığını hissetme, araştırma yapma düşüncesinin bireyi rahatsız etmesi, araştırma yaparken bireyin kendisini genellikle huzursuz hissetmesi, araştırma yapma konusunda bireyin kendisine güvenmemesi gibi davranışlar ile ortaya çıkmaktadır (Çokluk-Bökeoglu ve Yılmaz, 2005). Bu araştırmada yukarıda sözü edilen bilgilerden yola çıkılarak, fen-edebiyat fakültesi öğrencilerinin araştırma kaygı düzeylerinin belirlenmesi ve bu kaygı düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmanın alt amaçları şunlardır:

1. Fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin araştırmaya ilişkin kaygıları ne düzeydedir?

2. Fen edebiyat fakültesi öğrencileri araştırma kaygısı ile ilgili ifadelere ne düzeyde katılmaktadır?

3. Fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin araştırma kaygı düzeyleri cinsiyet, yas, mezun olunan üniversite, mezun olunan lisans programı, bilimsel araştırma yöntemleri ve istatistik dersi alıp almama durumları ve lisans eğitimini bitirirken bir bitirme tezi ya da projesi yapıp yapmama durumlarına göre anlamlı farklılık göstermekte midir?

 

Araştırma tarama modelindedir. Çalışma grubunda Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri yer almaktadır. Çalışma grubuna basit seçkisiz örnekleme tekniği ile ulaşılmaktadır. Veriler Büyüköztürk (1997) tarafından geliştirilmiş olan “Araştırma Kaygısı Ölçeği” ile toplanmaktadır. Araştırmanın verileri toplanmıştır, ancak analiz ve raporlaştırma aşamasındadır.

References


Büyüköztürk, S. (1997). Arastırmaya yönelik kaygı ölçeginin gelistirilmesi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi, 3 (12), 453–464.

Çokluk-Bökeoglu, Ö. & Yılmaz, K. (2005). Üniversite ögrencilerinin elestirel düsünmeye yönelik tutumları ile arastırma kaygıları arasındaki iliski. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi, 11 (41), 47–67.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article