ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA BİLGİ PAYLAŞMA DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Hakkı Bağcı, Özlem Bağcı

Abstract


Günümüz teknoloji çağında internet özellikle de çevrimiçi öğrenme ortamları eğitimin her kademesinde kullanımı giderek artmaktadır. Çevrimiçi öğrenme, öğrenme ve öğretme etkinliklerinin öğrenenlere internet desteğiyle sunulduğu bir öğrenme biçimini ifade etmektedir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrenenlerin etkin bir şekilde öğrenme ortamının içine çekildiği, farklı durumlar karşısında kararlar vermek durumunda kaldığı ve bunun sonucunda da farklı etkinliklere katıldığı ortamlar olarak düşünülebilir. Bu etkinliklerin başında da öğrenenlerin çevrimiçi ortamlarda bilgi almaları ve ortamda bulunan diğer öğrenenlerle birlikte bilgi paylaşmalarıdır. Çevrimiçi ortamlar özellikle üniversitelerde sıklıkla kullanılmaktadır. Üniversite öğrencilerinin çevrimiçi ortamlarda okul dersleri ile ilgili eğitim aldıkları görülmektedir. Geleceğin bireylerini yetiştirecek olan öğretmen adaylarının da hiç kuşkusuz çevrimiçi ortamlarda eğitim aldıkları ve bu ortamları eğitimleri boyunca da kullandıkları gözlenmektedir. Öğretmen adaylarının çevrimiçi ortamlarda özellikle bilgi paylaşımı konusunda davranışlarının neler olduğu dikkat çekmektedir. Bu araştırmada, öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenme ortamlarında bilgi paylaşma davranışlarının incelenmesi amaçlanmaktadır.  Araştırma verilerini toplamak için tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2016-2017 eğitim öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarından oluşturmaktadır. Araştırmada Yücel ve Korkut (2015) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan “Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışı Ölçeği”  kullanılmıştır. Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının cinsiyetlerine, öğrenim gördükleri bölümlere, öğrenim gördükleri sınıf düzeylerine, lise mezuniyet türlerine ve internet kullanım sürelerine göre çevrimiçi ortamlarda bilgi paylaşma davranışları arasında farklılık olup olmadığı da incelenmektedir. Toplanan veriler analiz aşamasındadır. Elde edilecek olan bulgular ve sonuçlar doğrultusunda da araştırma sonunda bazı önerilere yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: çevrimiçi öğrenme, bilgi paylaşımı, öğretmen adayı


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


............................................................................................................................................................................................................................

HOW DO YOU REGISTER and SUBMIT AN ARTICLE?

Registering and Logging in

Submitting an Article